Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Αύριο η συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΟΣΕ.

Αύριο Τετάρτη 12 Ιουλίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΟΣΕ στα γραφεία του Οργανισμού στην οδό Καρόλου στην Αθήνα. 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 
 
1ον.Πρακτική άσκηση σπουδαστή ΙΕΚ. 

2ον.Εξέταση των υπ΄ αριθμ. 08/4-7-2017 & 09/4-7-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, επί των προδικαστικών προσφυγών της 3ης Ιουλίου 2017 των εταιρειών «MEGA SPRINT GUARD AE» και «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY» AE κατά της 5595/22-6-2017 Απόφασης του ΔΣ του ΟΣΕ.

3ον.Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 24Β/18.05.2017 & 24Γ/29 .06.2017 Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού (αρ. 29309) με αριθμό διακήρυξης 16009/22.12.2016 που αφορά την «προμήθεια Σκύρων Γραμμής κατηγορίας Κ1», συνολικής αξίας #2.136.380,00# € χωρίς ΦΠΑ και #2.649.111,20# € με ΦΠΑ 24% .

4ον.Έγκριση Διακήρυξης για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σκοπό την ανάδειξη Αναδόχου για τη μελέτη με αντικείμενο την: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΟΣΕ στην οδό Καρόλου 1-3» (Α.Δ. 1712).

5ον.Ανάθεση τριών προκαταρκτικών μελετών κατά το άρθρο 6 του Ν.3316/2005 της μελέτης « Μελέτες χάραξης της νέας σιδ/κής γραμμής Θεσσαλονίκη – Αμφίπολης – Νέας Καρβάλης ( Α’ φάση μελετών)» ΑΠ 192. 

6ον.Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016.

7ον. Συνεργασία του ΟΣΕ με το Council for Conservation of Heritage Sites του Ισραήλ.

και 8ον. Ανακοινώσεις.