Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Σήμερα συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΕΕΣΣΤΥ.

Σήμερα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ. θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ» .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι: 
1ον. Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής, για τις «Εργασίες ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ (25) ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤE ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MTU τύπου 12V 396 TC13, με δυνατότητα επέκτασης με την ίδια τιμή για ΕΠΙΠΛΕΟΝ (4) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΗΖΕΛΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, κατά το δυνατόν στην από τον κατασκευαστή προβλεπόμενη κατάσταση από πλευράς λειτουργίας και απόδοσης, λαμβανομένης υπόψη και της παλαιότητας των δηζελοκινητήρων με ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ «W6 plus», συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων και αναγκαίων ανταλλακτικών».

2ον. Χορηγία στον Ψυχαγωγικό Όμιλο Σιδηροδρομικών.

Και 3ον. Ενημέρωση για διαδικαστικά θέματα της εταιρείας.